NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Acest website este operat de SC Kummer Silver SRL (denumită în continuare „Noi”), cu sediul în Arad, Calea Radnei nr.185, înregistrată la ONRC Arad sub nr. J02/1251/2013, având CUI RO 3247742, societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română.

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al acestui website, denumită în continuare “pagina de internet” și conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi!

Prezenta Notă de Informare descrie modalitățile ce sunt utilizate în colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale. Astfel, veți afla ce date sunt colectate, cum şi în ce scop, și veți fi informați cu privire la drepturile de care beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal.

Prezenta notă de informare este versiunea V_01 și este în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Noi respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal instituite prin Regulamentul UE 2016/679, și anume:

1. Legalitate, corectitudine și transparență – prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent în raport cu dumneavoastră;

2. Colectare în scopuri determinate – datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopurile specifice, legitime și comunicate explicit și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

3. Reducerea la minimum a datelor – datele cu caracter personal colectate sunt adecvate, relevante și limitate la strictul necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate;

4. Actualizarea datelor – ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt corecte și actualizate, luăm toate măsurile necesare pentru ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

5. Limitarea stocării datelor – respectăm termenele impuse de lege pentru păstrarea datelor, sau le păstrăm doar până la îndeplinirea scopului colectării, având stabilite termene în acest sens prin proceduri interne, iar apoi le ștergem;

6. Integritate și confidențialitate – luăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale, ce fel de date colectăm și în ce scopuri.

Datele cu caracter personal sunt colectate:

• direct de la dumneavoastră, din datele pe care le introduceți în formularul de contact online de pe pagina noastră de internet sau prin e-mailul pe care-l trimiteți la una din adresele puse la dispoziție;

• direct de la dumneavoastră prin datele pe care le introduceți în vederea procesării și livrării comenzii;

• direct de la dumneavoastră în cazul în care vă înscrieți în lista celor ce doresc să primească din partea noastră, periodic, informații cu privire la noi produse și promoții;

• prin cookies atunci când navigați pe pagina noastră de internet.

Datele cu caracter personal pe care le putem colecta de la dumneavoastră sunt următoarele: Nume și Prenume, număr de telefon mobil, adresă de livrare, adresă de e-mail, adresă de facturare.

Aceste date sunt prelucrate de către noi și compania de curierat cu care avem relații contractuale în scopul livrării produselor pe care le-ați comandat. În cazul în care ați ales să vă comunicăm periodic cele mai bune oferte și informații cu privire la noi produse, prelucrăm datele și în acest scop, iar la aceste date are acces compania IT care asigură serviciile de mentenanță ale websitului nostru.

În procesul online de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur, așadar, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin această modalitate. Odată ce am primit datele, utilizăm proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

Noi nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Orice astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicați, accidental sau intenționat, vor fi imediat șterse.

Datele personale ale minorilor. Acordul părinților.

Acest website este destinat utilizării de către persoane adulte, având 18 ani împliniți. În anumite cazuri însă, produsele noastre pot fi comandate și de către minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date. În calitate de părinți, vă recomandăm să participați la explorarea copiilor dumneavoastră online și să utilizați posibilitățile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l dețineți, de programele pe care le utilizați și/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare folos pentru a duce o viață sănătoasă și a dobândi un mod corect de relaționare cu persoanele reale și cu mediul înconjurător.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt minimale și absolut necesare pentru îndeplinirea scopurilor declarate pentru care v-ați dat consimțământul. Formularul de comandă prin care se colectează datele cu caracter personal este configurat astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră și a vă livra produsele comandate. Dacă nu introduceți datele minime solicitate, ne vom afla în imposibilitatea de a atinge scopurile propuse și de a vă livra produsele sau informațiile de care aveți nevoie.

Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție

Datele cu caracter personal din baza noastră de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit periodic să respecte procedurile de conformitate GDPR, întocmite potrivit cerințelor Regulamentului UE 2016/679.

Pentru livrarea produselor comandate, datele cu caracter personal sunt transmise uneia din companiile de curierat cu care avem relații contractuale. De asemenea, la ele pot avea acces companii furnizoare de produse și servicii IT. Toate aceste societăți sunt obligate contractual să respecte măsurile privind protecția datelor cu caracter personal impuse de Regulament.

Datele cu caracter personal vor fi transmise și în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală, la o solicitare a autorităţilor guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activităţi ilegale.

Cu excepția cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Noi ne angajăm să protejăm datele personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate organizatorice şi tehnice, cum ar fi controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, depozitarea dosarelor fizice în fişete încuiate, parolarea accesului la sistemele noastre informatice, utilizarea softurilor de protecție antivirus etc.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe care noi le respectăm și ne obligăm să răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.

1. Dreptul la acces: este dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informații legate de categoriile de date deținute, scopul folsirii acestora, sursa colectării etc. La cererea dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

2. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastră care sunt inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

• contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;

• prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii;

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

5. Dreptul la ștergere, sau “dreptul de a fi uitat”, în baza căruia puteți solicita ștergerea datelor personale ce sunt prelucrate despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri, fără întârzieri nejustificate, cu următoarele excepția cazurilor în care datele sunt necesare:

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;

• pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

• în scopuri de arhivare în interes public, științific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;

• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

6. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură ca aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și să le transmiteți altui operator de date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Acest drept îl aveți dacă, în mod cumulativ:

• Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

• Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;

• Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

7. Dreptul la opoziție, în baza căruia vă puteți opune, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământ ci pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care se pot dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteți opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.

Modalități de comunicare

Noi vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Toate cererile dumneavoastră vor fi îndeplinite în termenul legal de 30 de zile.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către SC Kummer Silver SRL, Calea Radnei nr.185, Arad, jud. Arad. Solicitarea o puteți depune și personal, sau ne puteți contacta prin e-mail la info@caruciorbebe.ro

În cazul în care nu vă satisface răspunsul primit, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta notă de informare poate fi modificată de către noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci când ea poate fi îmbunătățită sau când practicile și/sau legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal se actualizează. Din acest motiv, vă invităm să vizitați periodic această pagină, deoarece datele dumneavoastră personale vor fi tratate conform notei de informare în baza căreia sunt colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.